Овладяване мощта на AutoCAD 2004

Корица


Автор: Томас А. Стелман, Г. В. Кришнан
ISBN: 954-8396-18-1
Обем: 1120 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 1.10 кг.
Цена: 33.00 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.


Овладейте истинската функционалност на AutoCAD® 2004!
Овладяване мощта на AutoCAD® 2004 предлага най-богатия набор от специфични за дисциплината упражнения и проекти, чрез които ще се научите как да използвате водещия днес софтуер за настолен дизайн и чертане. Едновременно справочник и процедурно ръководство, книгата Овладяване мощта на AutoCAD® 2004 съдържа актуално описание на функционалността, включително подробно илюстрирани примери на последователности "промпт-отговор", при които определени команди изискват въвеждане на допълнителна информация, например координати или измерения, за да завършат определена функция. Съпътстващият книгата Наръчник с упражнения включва задачи във формат на завършен проект за упражняване на понятията и командите, усвоени в дадена глава или раздел, както и тестове за отделни понятия и команди. Този цялостен пакет е подходящ и за начинаещи, и за напреднали потребители.


 êíèãàòà ùå íàìåðèòå:
o îïèñàíèå íà âèñîêîòåõíîëîãè÷íè ôóíêöèîíàëíîñòè íà AutoCAD 2004 êàòî òðèìåðíî ìîäåëèðàíå è ðåíäèðàíå
o îáÿñíåíèÿ è ïðèìåðè, èëþñòðèðàùè ñòúïêà ïî ñòúïêà íîâèòå âúçìîæíîñòè çà ïðîãðàìèðàíå è ïîòðåáèòåëñêà íàñòðîéêà íà AutoCAD 2004
o ïîäðîáíè, ëåñíè çà ñëåäâàíå èíñòðóêöèè è îïèñàíèÿ íà îñíîâíè òåõíèêè, êîèòî ùå âè ïîäãîòâÿò çà óñïåøíà ðàáîòà ñ óïðàæíåíèÿòà è ïðîåêòèòå
o èç÷åðïàòåëíè ïðèëîæåíèÿ, èçáðîÿâàùè êîìàíäèòå, ñèñòåìíèòå ïðîìåíëèâè è ïðîìåíëèâèòå çà ðàçìåðè, îñíîâíèòå ïîëîæåíèÿ íà èíòåðôåéñà, øðèôòîâåòå, øàðêèòå è ùðèõîâêèòå çà çàïúëâàíå, òèïîâåòå ëèíèè, õàðäóåðíèòå èçèñêâàíèÿ è óñòðîéñòâà êàòî ïðèíòåðè è ïëîòåðè
o ñúïðîâîæäàù êîìïàêòäèñê, êîéòî ñúäúðæà áîãàò íàáîð îò óïðàæíåíèÿ, ìîäåëèðàíè âúç îñíîâà íà èçïîëçâàíåòî íà AutoCAD â àðõèòåêòóðàòà, ìåõàíèêàòà, åëåêòðîíèêàòà, ñãðàäîñòðîèòåëñòâîòî è ÂèÊ.Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.