Word 2003 бързо и лесно

Корица


Автор: Даян Коуърс
ISBN: 954-8396-29-7
Обем: 400 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.50 кг.
Цена: 11.95 лв.


Научете сега Microsoft® Office Word 2003 лесно, бързо и забавно
Отпуснете се. Изучаването на Microsoft® Office Word 2003 вече е като детска игра. С лесните за следване инструкции в тази книга ще се научите да създавате професионално изглеждащи документи за нула време. От избирането на шрифтове и оформянето на текст до вмъкването на готови изображения и работата с таблици, Microsoft® Office Word 2003 Бързо&лесно ви дава постъпкови инструкции, които помагат да изпълнявате бързо съответната задача. Просто вижте и научете!


Òðÿáâà äà êîïèðàòå è âìúêâàòå òåêñò?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 2

Íå ñòå ñèãóðíè êàê äà ðàáîòèòå ñ íÿêîëêî äîêóìåíòà?
Îòêðèéòå êàê â Ãëàâà 4

Èñêàòå äà ïîñòàâÿòå ñïåöèàëíè òåêñòîâè åôåêòè?
Âèæòå êàê â Ãëàâà 7

×óäèòå ñå êàêâî ìîæåòå äà ïðàâèòå ñ èíñòðóìåíòèòå çà ðèñóâàíå?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 11

Òðÿáâà äà ñúçäàäåòå êîëîíè âúâ âàøèÿ äîêóìåíò?
Âèæòå êàê â Ãëàâà 14

Èìàòå âúïðîñè îòíîñíî èçïîëçâàíåòî íà Mail Merge?
Íàìåðåòå îòãîâîðèòå â Ãëàâà 17Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.