Access 2003 бързо и лесно

Корица


Автор: Лоис Лоу
ISBN: 954-8396-28-9
Обем: 384 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.50 кг.
Цена: 11.95 лв.


Научете сега Microsoft® Access 2003 лесно, бързо и забавно
Отпуснете се. Изучаването на Microsoft® Office Access 2003 вече е като детска игра. С лесните за следване инструкции в тази книга ще се научите да създавате и управлявате ефективни бази от данни за нула време. От въвеждането на основни данни до създаването на професионални заявки Microsoft® Office Access 2003 Бързо&лесно ви дава постъпкови инструкции, които помагат да изпълните бързо съответната задача. Просто вижте и научете!


Ãîòîâè ñòå äà ñúçäàäåòå òàáëèöà çà âàøàòà áàçà îò äàííè?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 3

Íå ñòå ñèãóðíè êàê äà óïðàâëÿâàòå âðúçêèòå ìåæäó òàáëèöèòå?
Îòêðèéòå êàê â Ãëàâà 6

Èñêàòå äà ñúçäàäåòå çàÿâêà, êîÿòî ñîðòèðà èëè èç÷èñëÿâà?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 12

Òðÿáâà äà ñúçäàäåòå ôîðìóëÿð çà âúâåæäàíå íà äàííè?
Âèæòå Ãëàâà 13

Ãîòîâè ñòå äà ñúçäàäåòå îò÷åò çà âàøèòå äàííè?
Îòãúðíåòå íà Ãëàâà 18

Èíòåðåñóâà âè äîáàâÿíåòî íà õèïåðâðúçêè?
Íàìåðåòå îòãîâîðèòå â Ãëàâà 16Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.