Excel 2003 бързо и лесно

Корица


Автор: Даян Коуърс
ISBN: 954-8396-27-0
Обем: 400 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.50 кг.
Цена: 11.95 лв.


Научете сега Microsoft® Office Excel 2003 лесно, бързо и забавно
Отпуснете се. Изучаването на Microsoft® Office Excel 2003 вече е като детска игра. С лесните за следване инструкции в тази книга ще се научите да управлявате данни в ефективни работни книги за нула време. От основните операции с прости данни до създаването на сложни изчисления, Microsoft® Office Excel 2003 Бързо&лесно ви дава постъпкови инструкции, които помагат да изпълнявате бързо съответната задача. Просто вижте и научете!


Èñêàòå äà íàó÷èòå çà âúçìîæíîñòèòå íà Excel çà çàïúëâàíå?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 3

Íå ñòå ñèãóðíè êàê äà ôîðìàòèðàòå âàëóòà?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 4

Èñêàòå äà ñúçäàäåòå ôîðìóëà çà èç÷èñëåíèÿ?
Âèæòå Ãëàâà 6

×óäèòå ñå êàê äà íàïðàâèòå âðúçêà êúì äðóãà ðàáîòíà êíèãà?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 8

Èñêàòå äà ïîêàæåòå äàííè â äèàãðàìà?
Îòãúðíåòå íà Ãëàâà 11

Èìàòå âúïðîñè îòíîñíî âìúêâàíåòî íà òàáëèöè?
Íàìåðåòå îòãîâîðèòå â Ãëàâà 16Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.