Photoshop CS бързо и лесно

Корица


Автор: Ерик Греблър
ISBN: 954-8396-26-2
Обем: 416 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.50 кг.
Цена: 11.95 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.


Научете сега Adobe® Photoshop CS лесно, бързо и забавно
Сега вече можете да се запознаете основно със света на Photoshop CS! С лесните за следване инструкции в тази книга ще се научите как да работите с невероятните инструменти, които програмата предлага. Благодарение на разнообразните съвети ще можете да създавате графиките си по-бързо, а също така ще научите и някои творчески трикове, за да накарате вашето изображение да се откроява. Можете да започнете с основите на работата с графични файлове или да преминете направо на темите за напреднали като създаване на изображения в нюанс на сепия или подготвяне на онлайн фото-галерия. Дизайнът на книгата улеснява овладяването на материала - просто виждате и научавате.


Ãîòîâè ñòå äà çàïî÷íåòå ðàáîòà ñ ãðàôè÷íè ôàéëîâå?
Îòãúðíåòå íà Ãëàâà 2

Èñêàòå äà ìàùàáèðàòå èçîáðàæåíèå?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 4

Íå ïîçíàâàòå âúçìîæíîñòèòå íà ðàáîòàòà ñúñ ñëîåâå?
Âèæòå ãè â Ãëàâà 8

Èñêàòå äà ïðèëîæèòå åôåêòè êàòî çàìúãëÿâàíå, ðàçìàçâàíå èëè äà ïðîìåíèòå íàñèòåíîñòòà?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 11

Íóæäàåòå ñå îò öâåòîâà êîðåêöèÿ âúâ âàøåòî èçîáðàæåíèå?
Îáúðíåòå ñå êúì Ãëàâà 16

Ãîòîâè ñòå çà ñúçäàâàíå íà Web èçîáðàæåíèÿ?
Îòãúðíåòå íà Ãëàâà 20Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.