Access 2002 бързо и лесно

Корица


Автор: Фейт Уемън
ISBN: 954-8396-03-3
Обем: 384 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.45 кг.
Цена: 8.95 лв.
Книгата временно не може да бъде поръчвана.


Научете сега Microsoft® Access 2002 лесно, бързо и забавно
Отпуснете се. Изучаването на Access 2002 вече е като детска игра. С указанията стъпка по стъпка за нула време ще заработите лесно с базите от данни. От прости таблици и заявки до формуляри и справки, тази книга ви предлага разбираем подход към новите възможности на Access 2002, които бързо ще овладеете като професионалист. Просто гледайте и се учете!


Íå çíàåòå êàê ñå ñúçäàâàò òàáëèöè?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 5

Èñêàòå äà ïðîìåíèòå åêðàííèÿ âèä íà òàáëèöà?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 10

Èñêàòå äà èçâëå÷åòå äàííè ñúñ çàÿâêà?
Îòãúðíåòå íà Ãëàâà 13

Íå ñòå ñèãóðíè êàê ñå ñúçäàâàò ôîðìóëÿðè?
Âèæòå Ãëàâà 17

Òðÿáâà äà ïðîìåíèòå âúíøíèÿ âèä íà ñïðàâêà?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 24

Èñêàòå äà çíàåòå êàê ñå èçïîëçâà Access ñ Web?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 27Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.