Microsoft Office XP бързо и лесно

Корица


Автор: Даян Коуърс
ISBN: 954-8396-02-5
Обем: 480 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.50 кг.
Цена: 9.45 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.


Научете сега Microsoft® Office XP лесно, бързо и забавно
Отпуснете се. Изучаването на Office XP вече е като детска игра. С указанията стъпка по стъпка ще започнете да ползвате приложенията като професионалист за нула време. От създаването на прост документ в Word до сложните детайли в база от данни на Access, тази книга ви предлага разбираем подход и разглежда всички нови възможности на Office XP.


Èìàòå âúïðîñè çà ôîðìàòèðàíåòî íà äîêóìåíò â Word?
Íàìåðåòå îòãîâîðèòå â Ãëàâà 6

Ãîòîâè ñòå äà îâëàäååòå ôóíêöèèòå è ôîðìóëèòå â Excel?
Îòãúðíåòå íà Ãëàâà 5

Èñêàòå äà óêðàñèòå ïðåçåíòàöèÿ íà PowerPoint ñúñ ñïåöèàëíè åôåêòè?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 17

Èñêàòå äà èçâëå÷åòå ìàêñèìàëíà ïîëçà îò åëåêòðîííàòà ïîùà â Outlook?
Âèæòå Ãëàâà 20

Òðÿáâà äà ñèñòåìàòèçèðàòå èíôîðìàöèÿ â áàçà îò äàííè íà Access?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 23

Èñêàòå äà íàó÷èòå êàê ñå äèêòóâà òåêñò äèðåêòíî â Office äîêóìåíò?
Ðàçáåðåòå êàê â Ãëàâà 27Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.