Microsoft Windows XP бързо и лесно

Корица


Автор: Даян Коуърс
ISBN: 954-8396-01-7
Обем: 400 стр.
Размери: 23.50 x 16.50 см.
Тегло: 0.50 кг.
Цена: 9.45 лв.
Книгата е с изчерпан тираж и НЕ МОЖЕ да бъде поръчана.


Научете сега Microsoft® Windows® XP лесно, бързо и забавно
Отпуснете се. Изучаването на Windows XP вече е като детска игра. С указанията стъпка по стъпка ще можете да извлечете максимум полза от популярната операционна система Windows XP. Независимо дали започвате от основните операции или се хвърляте смело в мрежовите функции, тази книга е идеалното средство за овладяване на многобройните възможности на Windows XP.


Ãîòîâè ñòå äà çàïî÷íåòå ñ ðàáîòíàòà ïëîù íà Windows?
Òðúãíåòå îò Ãëàâà 1

Èìàòå âúïðîñè îòíîñíî âúçìîæíîñòèòå íà ñèñòåìàòà çà ïîìîù?
Íàìåðåòå îòãîâîðèòå â Ãëàâà 3

Èñêàòå äà ðàáîòèòå ñ àêñåñîàðè êàòî Paint?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 6

Æåëàåòå äà ïîäðåäèòå ôàéëîâåòå è ïàïêèòå ñè?
Íàó÷åòå êàê â Ãëàâà 9

Èíòåðåñóâà âè ïåðñîíàëèçèðàíåòî íà ðàáîòíàòà ïëîù?
Ïîòúðñåòå ñúâåòè â Ãëàâà 12

Òðÿáâà äà íàó÷èòå êàê ñå ïðàâÿò àðõèâè?
Âèæòå Ãëàâà 17

Òðÿáâà âè èíôîðìàöèÿ çà îòñòðàíÿâàíå íà ïðîáëåìè?
Îòâîðåòå íà Ãëàâà 18

Ãîòîâè ñòå äà ñå ñâúðæåòå ñ Èíòåðíåò?
Îòãúðíåòå íà Ãëàâà 21Copyright © 2005-2023 Duo Design Ltd. All rights reserved.