Корица

Ìàñòèëî

Àëèñ Áðîäóåé
Обем: 416 стр.
Цена: 19.90 лв.
Уебцена: от 17.91лв. до 15.92 лв. Добави >>> Кошница
Спестявате до 20% от коричната цена.Èñòèíàòà ùå òè âëåçå ïîä êîæàòà

 Ñåéíòñòîóí íå ñúùåñòâóâàò òàéíè…

Ïðåäñòàâåòå ñè ñâÿò, â êîéòî âñÿêî íàøå äåéñòâèå è âñÿêà íàøà ïîñòúïêà ñå òàòóèðàò âúðõó êîæàòà íè, çà äà ìîæå âñè÷êè äà ãè âèäÿò. Ëåîðà, îáà÷å, èìà êàêâî äà êðèå.

ÌÀÑÒÈËÎ å åäíà èñòîðèÿ çà ëþáîâòà, âåðíîñòòà è æàæäàòà äà æèâååì íàâåêè. Òîâà å ïðèêàçêà, êîÿòî ùå âëåçå ïîä êîæàòà âè.


Copyright © 2005-2019 Duo Design Ltd. All rights reserved.