Корица

Äúùåðÿòà íà ãðåõîÿäêàòà

Ìåëèíäà Ñåéëçáúðè
Обем: 368 стр.
Цена: 17.90 лв.
Уебцена: от 16.11лв. до 14.32 лв. Добави >>> Кошница
Спестявате до 20% от коричната цена.


Àç ñúì ïåðôåêòíîòî îðúæèå. Óáèâàì ñàìî ñ äîêîñâàíå.

Òóèëà å áëàãîñëîâåíà. Òÿ å áîãîèçáðàíà äà ñå îìúæè çà ïðèíöà è äà óïðàâëÿâà êðàëñòâîòî. Íî áëàãîñëîâèÿòà íà áîãîâåòå ñè èìà öåíà. Âúâ âåíèòå òå÷å ñìúðòîíîñíà îòðîâà. Ãîðêî íà îíçè, êîéòî äðúçíå äà ÿäîñà êðàëèöàòà. Ìèãíîâåíî å îáðå÷åí íà ôàòàëíî äîêîñâàíå îò Òóèëà.

Ñÿêàø åäèíñòâåíî Ëèéô, íîâèÿò ñòðàæ íà Òóèëà, ìîæå äà ïðîçðå èñòèíñêàòà ? ñúùíîñò.

Äîðè â êðàëñêèÿ äâîð, îïàñåí êîëêîòî è êðàëèöàòà, íÿêîè òàéíè íå áèâà äà áúäàò èçðè÷àíè. . .


Copyright © 2005-2019 Duo Design Ltd. All rights reserved.