Корица

Íåâåðîÿòí. ñòðîãî ñåêð. äíåâíèê íà Ïðàñå

Åìåð Ñòàìï
Обем: 192 стр.
Цена: 14.90 лв.
Уебцена: от 13.41лв. до 11.92 лв. Добави >>> Кошница
Спестявате до 20% от коричната цена.


Ïðèâåò. Àç å Ïðàñå. À òîâà å ìîé äíåâíèê.
Òîé å ñâðúõ ñòðîãî ñåêðåòåí è äâàìàòà ñ Ïàòîê ñìÿòà, ÷å òè òðÿáâà äà ãî ïðî÷åòå, çà äà ìîæå ïîìîãíå íà íàñ, ’ùîòî íèå å â íåùî êàòî çàòðóäíåíèå. Âñúùíîñò òîâà íå å âÿðíî. Íèå å â ÃÎËßÌÎ çàòðóäíåíèå.
Àç ñå íàäÿâà, ÷å òè ùå ïîâÿðâà êàêâî å íàïèñàë, ’ùîòî Ïàòîê êàçâà, ÷å å ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎ. Îáà÷å íå å. Òîâà å æèâîòà ìè.
Òè ùå âèäè.
Ñ îáè÷,
ÏðàñåCopyright © 2005-2019 Duo Design Ltd. All rights reserved.