Ëþòàòà ëåëêà

Корица


Автор: Äåéâèä Óîëÿìñ
ISBN: 978-954-8396-83-7
Обем: 416 стр.
Размери: 19.7 x 13 см.
Тегло: 0.5 кг.
Цена: 19.90 лв.
Уебцена: от 17.91 до 15.92 лв. Добави >>> Кошница
Спестявате до 20% от коричната цена.Ñòåëà Ñàêñáè å åäèíñòâåíèÿò çàêîíåí íàñëåäíèê íà èìåíèåòî Ñàêñáè Õîë. Íî ëþòàòà ëåëÿ Àëáúðòà ñ ãèãàíòñêàòà ñè ñîâà, íÿìà äà ñå ñïðå ïðåä íèùî, çà äà ñè ãî ïðèñâîè. Çà ùàñòèå Ñòåëà èìà òàéíî – è äîíÿêúäå ïðèçðà÷íî – îðúæèå ñðåùó íåéíîòî êîâàðñòâî...Copyright © 2005-2019 Duo Design Ltd. All rights reserved.